ഭൂത് പോലീസ്

സൈഫ് അലിഖാൻ, അർജുൻ കപൂർ, ജക്വലിൻ, യാമി ഗൗതം തുടങ്ങിയർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭൂത് പോലീസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഹൊറർ കോമഡി ചിത്രമാണ്.

തന്ത്രിക് ആയിരുന്ന തങ്ങളുടെ പിതാവ് പണ്ട് ഒരു ടീ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചു വിട്ട ദുഷ്ട ശക്തി വീണ്ടും എത്തിയപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചു ഫ്രാടും തട്ടിപ്പുമായി നടക്കുന്ന മക്കൾ എത്തുന്നു. പല ഭാഷകളിലായി ഒരു പാട് കണ്ടിട്ടുള്ള കഥ തന്നെയാണ് ഭൂത് പോലീസും പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്ന എല്ലാം ടേൺസും ട്വിസ്റ്റ്സും അത് പോലെ തന്നെ ഇതിൽ കാണാം.

സൈഫ് അലി ഖാൻ പുള്ളിയിടേതായ ചില മനറിസങ്ങൾ കൊണ്ടു രസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ കൊള്ളാം.. അർജുൻ കപൂർ ആസ് യുഷുവൽ കൂടുതൽ ഭാഗത്തും നിർവികാരനായി തന്നെ കാണപ്പെട്ടു. നായികമാരിൽ യാമി ഡീസന്റ് ആയി ചെയ്തപ്പോൾ .. ജക്വലിൻ നന്നായി വെറുപ്പിക്കുന്നു .

അനാവശ്യ പാട്ടുകളും സീനുകളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടന്ന് പറയുന്നു എന്നത് കൊണ്ടു ചിത്രം കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഹോറർ കോമഡി ജോണർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വെറുതെ കണ്ടു നോക്കാം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s