ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ലോജിക്കുകൾ – 2 അഥവാ ആകാശഗംഗ 2

ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ലോജിക്കുകൾ – 2 അഥവാ ആകാശഗംഗ 2 ################################# ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ലോജിക്കുകൾ – 2 അഥവാ ആകാശഗംഗ 2 മുൻപ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ലോജിക്കുകൾ എന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഹൊറർ സിനിമകളിലെ ലോജിക്ക് കളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇട്ടിരുന്നു. ലോജിക്കുകളുടെ ബാക്കി എഴുതാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ആണ് ആകാശഗംഗ 2 കണ്ടത്. ഈ ഒറ്റ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.. . ഈ പോസ്റ്റ് പഴയ പോസ്റ്റിന്റെ തുടർച്ച ആണ്. അതുപോലെതന്നെ ആകാശഗംഗ 2 എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ … Continue reading ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ലോജിക്കുകൾ – 2 അഥവാ ആകാശഗംഗ 2